POLITYKA PRYWATNOŚCI OTO!SUSHI

Ochrona prywatności naszych klientów, kontrahentów i współpracowników jest dla nas ważna. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane osobowe służą nam w przeważającej mierze w celach związanych ze świadczeniem usług na rzecz naszych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz utrzymywaniem kontaktu z naszymi aktualnymi i potencjalnymi Klientami. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były w SUSHI POINT S.C. A.LUBOWICKI, K.TOMCZUK, K.WIELGOSZ (dalej „OTO!SUSHI”) bezpieczne. W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.) dokładamy wszelkich starań, aby w przejrzysty sposób przedstawić zasady przetwarzania danych osobowych stosowane w OTO!SUSHI.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązująca w OTO!SUSHI („Polityka Prywatności”) jest skierowana do naszych klientów, kontrahentów, usługodawców i ich reprezentantów, pełnomocników lub pracowników (dalej „Klienci”) oraz innych kategorii osób wskazanych w Polityce Prywatności. W dalszej części Polityki Prywatności przez Klienta rozumie się Klienta będącego osobą fizyczną lub odpowiednio osoby uprawnione do reprezentacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub upoważnione do kontaktu z OTO!SUSHI przez Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

 • Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest SUSHI POINT S.C. A.LUBOWICKI, K.TOMCZUK, K.WIELGOSZ z siedzibą przy ul. Nowy Świat 44 lok. 1, 00-357 Warszawa, posługująca się numerem NIP 5252442674. Kontakt z OTO!SUSHI w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem email: info@oto-sushi.pl lub kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby OTO!SUSHI z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

 • Funkcja Inspektora Ochrony Danych Osobowych

OTO!SUSHI nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych oraz zakres danych objętych przetwarzaniem

OTO!SUSHI przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, na podstawie jednej z poniższych przesłanek:

 • Dla celów wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, którego danych te działania dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO m. in. dla celów obsługi zamówienia złożonego przez formularz w Serwisie Internetowym i Aplikacji Mobilnej do celu zakupu towarów i usług.
 • W przypadku wyrażenia przez Klienta lub osobę biorącą udział w procesie rekrutacji dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO [dot. m.in. działań marketingowych, w tym promocji produktów oferowanych przez OTO!SUSHI lub usług świadczonych przez OTO!SUSHI i realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych].
 • W zakresie w jakim jest to niezbędne dla celów współpracy pomiędzy Klientem bądź potencjalnym Klientem a OTO!SUSHI - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu OTO!SUSHI w postaci komunikacji z aktualnymi, byłymi bądź potencjalnymi Klientami lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu OTO!SUSHI polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obronie praw OTO!SUSHU– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny).

Przez uzasadniony interes OTO!SUSHI należy rozumieć w szczególności możliwość dochodzenia roszczeń, obrony praw OTO!SUSHI, prowadzenie działań marketingowych dotyczących usług lub produktów, którymi Klient wyraził zainteresowanie, a także możliwość dostarczania usług i prowadzenia komunikacji z Klientami.

 • Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Przetwarzane przez OTO!SUSHI dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych:

 • Osobom lub podmiotom uprawnionym otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Podmiotom lub instytucjom, którym przekazanie danych osobowych jest konieczne w celu prawidłowego wykonywania umowy zawartej z Klientem OTO!SUSHI, w tym dostawcom usług  płatniczych, usług IT itp.
 • Osobom upoważnionym przez OTO!SUSHI.
 • Osobom lub podmiotom, którym OTO!SUSHI ma prawo udostępnić dane osobowe na podstawie udzielonej w tym celu zgody.
 • Osobom lub podmiotom, którym OTO!SUSHI powierzyło przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonych oraz zgodnych z prawem celach.

​​​​​​​

 • Prawa przysługujące podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • Dostępu do danych osobowych: W dowolnym momencie każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych oraz do otrzymania ich kopii.
 • Sprostowania i uzupełnienia danych osobowych: Osoba, której dane są przetwarzane, może żądać poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych.
 • Usunięcia danych osobowych: Przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych przypadkach, takich jak nielegalne przetwarzanie danych, cofnięcie zgody lub brak prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych w określonych sytuacjach, takich jak kwestionowanie prawidłowości danych czy sprzeciw wobec przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu: Osoba, której dane są przetwarzane, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych.
 • Prawo do cofnięcia zgody: W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osoba, która udzieliła zgody, ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych: Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie oraz przekazać je innemu administratorowi danych.
 • Prawo do skargi: Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Osoby, których dane są przetwarzane, mogą skorzystać z powyższych praw poprzez skontaktowanie się z OTO!SUSHI pod adresem e-mail: info@oto-sushi.pl lub tradycyjną korespondencję na adres korespondencyjny podane w pkt.1 z dopiskiem "Ochrona Danych Osobowych". Skargi można również wnosić bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

 • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. OTO!SUSHI, co do zasady nie zamierza przekazywać przetwarzanych przez siebie danych osobowych poza EOG z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • Współpracę z podmiotami, przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej.
 • Stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską.
 • Stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 • W razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 

 • Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane stosując następujące zasady:
Zasada minimalizacji danych: Dane osobowe powinny być przechowywane przez okres niezbędny do celów, dla których zostały zebrane.
Zasada ograniczenia celu: Dane osobowe powinny być przechowywane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia określonych celów.
Zasada integralności i poufności: Dane osobowe powinny być przechowywane w sposób zapewniający ich integralność i poufność, w tym odpowiednią ochronę przed nieuprawnionym dostępem lub przetwarzaniem.

Mając na uwadze powyższe, Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres realizacji zawartej z Klientem umowy, istnienia obowiązków archiwizacyjnych związanych ze świadczeniem usług przez OTO!SUSHI oraz okres przedawnienia roszczeń.

 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tę osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
OTO!SUSHI nie profiluje danych osobowych, które przetwarza i nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji przetwarzając dane osobowe.

 • Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i może ulec w szczególności w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym w zakresie dotyczących zmian kategorii odbiorców danych osobowych. OTO!SUSHI zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności na stronie internetowej www.oto-sushi.pl.